PREDNÁŠKY NA ŠKOLÁCH

Viac než len vzdelávanie.

Poznatky, osobné príbehy, inšpirácia, motivácia, aktivity.

V rámci projektu EXIT TOUR prebiehajú prednášky, ktoré svojim obsahom zapadajú do Minimálneho preventívneho programu.

Pripravujeme ich tak, aby neprinášali len odborné poznatky, ale boli realizované príťažlivou formou a boli inšpiráciou i motiváciou pre študentov.

Prednášky zabezpečuje TCKompas a partnerské organizácie ACET SK, ACET CZ, ABATOP a ich lektori vrátane príslušnych akreditácií a odborných garancií.

Štandardne počas dňa v škole prebiehajú dva bloky prednášok. Viac o programe na školách.

Ponuka tém

Témy, ktoré sa dotýkajú života mladých.

Rôznorodosť ponuky, odbornosť, osobné nadšenie a teambuilding.

Sex, AIDS, Vzťahy

O chorobe AIDS, o jej vzniku a rozširovaniu. O rizikovom spôsobe správania sa a o cestách prenosu HIV. Prednáška je doplnená aktuálnymi štatistikami a ďalšími materiálmi ako sú videá, fotografie a podobne. Okrem problematiky HIV/AIDS sa lektori dotýkajú aj súvisiacich problémov, drog, pohlavného zneužitia, pohlavných chorôb, antikoncepcie a pod.

Šikanovanie, kyberšikana

Agresia (fyzická, psychická, sexuálna a „kyber-šikana“) v školskom prostredí. Vysvetlenie základných pojmov. Ako rozpoznať šikanovanie, ako sa správať k agresorom a ako pomôcť obetiam? Súčasťou prednášky sú sociálne hry a praktický nácvik správania. Dôraz na význam dobrého a zdravého kolektívu ako najefektívnejšej obrany proti šikanujúcim agresorom.

Život v závislostiach

Postupný vznik závislostí, dôsledok závislostí (zdravotné, finančné, vzťahové, psychické a ďalšie problémy, vznik tolerancie k predmetu závislostí). Najčastejšie používané látky u nás a ich vplyv na organizmus.

Pornografia, promiskuita a kult tela

Ako sa vyvíja predstava o kráse, kult tela ako dôsledok psychickej manipulácie a s tým spojené problémy. Mentálna anorexia, bulímia, plastická operácia. Negatívne pôsobenie pornografie na človeka. Prostitúcia, nezdravé sexuálne chovanie.

Ako nadväzovať zdravé partnerské vzťahy

Študentmi veľmi obľúbená prednáška hľadá odpoveď na otázky: Prečo túžime po vzťahu? Ako nájsť toho pravého, tú pravú? Ako sa na to pripraviť? Ako sa vyhnúť sklamaniam, zraneniam? Čo môže byť vo vzťahu nebezpečné?

EXIT TOUR Road Trip

Multimediálna prednáška s diskusiou so zahraničnými hudobníkmi o živote mladých ľudí v ich krajine. Prednáška a diskusia prebieha v angličtine (s možnosťou prekladu). Súčasťou prednášky sú moderované teambuildingové aktivity v skupinách.

Zdravá rodina

Ak sa opýtate mladého človeka po čom túži, keď bude mať 30 až 40 rokov, na prvých miestach sa objaví manželka, dom, deti. Teda rodina. Prednáška hovorí o základných pilieroch zdravých rodinných vzťahov a šťastnej rodiny.

Sebahodnota

„Vo svete, kde môžeš byť kýmkoľvek, buď sám sebou.“ Mnohí mladí ľudia v súčasnosti buď seba veľmi preceňujú alebo podceňujú. Zdravá sebahodnota je pre každého mladého človeka kľúčom k úspešnému a šťastnému životu. Táto prednáška pomáha študentom objaviť to, čo možno o sebe ani netušili.

Priateľstvo v škole i mimo nej

Vzťahy sú najdôležitejšou vecou v našom živote. Môžu byť veľmi dobré, no aj komplikované, či až zlé. A niektorým z nich sa nemôžeme vyhnúť. Čakajú na nás každý deň. Seminár sa humorným spôsobom venuje vzťahom a hľadaniu i budovaniu dobrých priateľstiev.

Fusion – objav svoj talent

Interaktívna prednáška vychádza z hodnôt rovnomenného programu pre dospievajúcu mládež. Prostredníctvom umenia vytvárame priestor, kde študenti môžu vyskúšať niečo nové, dokonca objaviť svoj talent! Sú postavení pred úlohy vyžadujúce spoluprácu a tímového ducha. Odvaha je viac než vítana!

EDGE – zdravé telo, duša, duch

Edge je nie len športový program pre mládež. Prednáška pomáha a povzbudzuje študentov k hodnotám, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešný súkromný i profesionálny život. Cieľ, motivácia, disciplína, sebazaprenie, vytrvalosť, rozhodnosť, odvaha a iné.

Život v multikultúre

Hranice poznania i kultúry dnes už neexistujú. Všetko môžeš mať hneď vo svojom mobilnom telefóne. Avšak možnosť stretnúť pravého Škóta, Angličana, či Američana a diskutovať s ním o jeho krajine, kultúre, živote mladých v jeho rodnom jazyku a poznať jeho bezprostredné skúsenosti zo života na Slovensku nemáš každý deň.

 

Nové pripravované témy

Témami, ktorým sa v projekte venujeme, chceme reflektovať aktuálnu situáciu a potreby života mládeže. Túžime prinášať témy, ktoré rezonujú v spoločnosti a na prednáškach vytvoriť priestor na porozumenie i diskusiu. Preto pracujeme na ich príprave a budúcom zaradení do programu.

 

Taktiež sa zapájame do výskumov spojených s výchovou a vzdelávaním a podstatou súčasnej kultúry a života mládeže na Slovensku a v Euroópe. Na základe nich pripravujeme prednášky a tiež štruktúru EXIT TOUR a samotného programu na školách i popoludňajších aktivitách.